Peces de la Col·lecció Museogràfica Permanent Etnogràfica de La Casa Gran

Estela  Discoidal 01

Gènere i cicle vital

Aquest tipus de monuments funeraris en realitat manquen de significació de gènere, és a dir, que tant podien representar homes com a dones, serveixen per a marcar el lloc d’una tomba, que indistintament podia ser d’un difunt o difunta. La mort, va ser un dels pocs contextos on en l’edat Mitjana no hi havia separació i desigualtat de gènere. L’estret vincle amb la iconografia de la creu i l’elecció dels espais sagrats com a lloc vehicular en l’obtenció del més enllà, suposa una important eina per a establir les cercades diferenciacions socials amb les altres cultures presents en la societat medieval: musulmans i jueus, així com establir relacions de gènere sobre la base de qüestions culturals associades a la religiositat i al gènere.

Plantxa

Gènere i treball

El treball del planxat i bugaderia, cobra importància en la revolució industrial, des del segle XIX i fins a mitjan segle XX, es dóna davant la necessitat de roba llavada i planxada per qüestions higièniques i demanda burgesa. Així es crea una estructura de laboral de les planchadoras, sempre dones, sense associar-se en gremis i molt poc valorada, en pèssimes condicions de treball.

Talzim

Gènero i cicle vital

El Talzim s’usa per a recol·lectar o arreplegar l’oliva, dins del procés de la producció tradicional de l’oli d’oliva. Fet que segons les seues fases fins al segle XX, tenia un clar caràcter de gènere. En la fase de la batuda on s’arrepleguen a més les olives, de forma tradicional fins als nostres dies, és important comprendre com en aquestes activitats pròpies de les economies familiars han participat tant homes com a dones, si bé és cert que amb preponderància batollaven més els homes i arreplegaven més les dones, però era freqüent que es produïra un sistema de treball en el qual s’alternaven les funcions. És ací on el talzim apareix com a contenidor de les olives recol·lectades, formant part d’un sistema de treball en el qual la divisió per gèneres ha de ser replantejada.