Bressol

Maternitat / Paternitat

Al llarg del segle XIX es va conformar el concepte burgés de família nuclear, que potencia els vincles afectius entre progenitors i la seua descendència i enfoca la paternitat/maternitat cap a l’educació i socialització dels fills. La dona cobra especial importància en la criança i educació, idealitzant la seua imatge de mare, mentre que el pare és exemple moral i qui para esment a la instrucció dels fills, especialment els homes. Fonamentalment va afectar les capes altes de la societat, però a poc a poc es va anar estenent a la resta de la societat. En les classes populars, la necessitat d’aportar a la sustentació familiar va alentir l’accés a l’educació. En qualsevol cas, si bé la mare era l’encarregada de la criança, el control de tots els membres de la família requeia en el pare, que exercia legalment la pàtria potestat sobre els fills i la tutela legal sobre la seua esposa..