Plat de demanà

Gènere i cicle vital: matrimoni

Encara avui és comú que moltes famílies preparen l’aixovar per a les seues filles. Però, què significava l’aixovar al segle XIX quan el paper de la dona es reduïa a la reproducció i la maternitat? L’aixovar formava part del dot que la dona aporta al matrimoni a fi de contribuir amb les càrregues comunes. La dot l’atorgaven els pares de la nóvia o familiars i estava composta (segons la classe social) per roba blanca, roba de la futura esposa, mobles o propietats. Era una important estratègia a l’hora de casar una dona i un símbol d’estatus social. Una vegada casats, la gestió d’eixos béns corresponia al marit, però la propietat era de la dona. En cas de dissolució del matrimoni o viudetat, la dot era tornada a la dona. Així, la dot tenia un significat especial, sent el matrimoni una de les úniques vies “decentes” per les que una dona podia conduir la seuavida, junt amb el convent..