Anafe o fogó portàtil

Divisió sexual del treball

Estereotips de gènero: públic/domèstic

Gènero i espaci

Els anafres són utensilis d’ús culinari emprats per a elaboracions a foc lent i per a l’escalfament d’aliments. Es tracta, per tant, d’objectes relacionats amb la vida domèstica andalusina que, mitjançant una anàlisi en clau social, són capaços de reflectir l’estructura familiar del món islàmic i el paper de les dones dins d’aquesta. La dona, com a gènere al qual li correspon l’àmbit privat i el deure d’atendre la família, obligacions entre les quals estaria la preparació dels menjars, seria la persona que faria servir els anafres. Aquesta situació es mantindria també durant el període cristià fins pràcticament l’època actual, doncs tant la utilització dels anafres com el rol domèstic i la dedicació de les dones a la família s’ha mantingut fins aproximadament la segona meitat del segle XX.