Mare i Xiquet

Maternitat/Paternitat

Genere i espai

Divisió sexual / generitzada del treball

L’escena maternal plasmada pel pintor Josep Benlliure Ortiz ens endinsa en el món íntim de la llar, regne de la dona des de l’antiguitat. La dona, en el paper de muller i mare, era l’encarregada de proveir la família de totes les necessitats que calia en l’espai domèstic, a diferència del marit i pare de família, que complia el paper de proveïdor econòmic del nucli familiar fent faena fora de casa i, a més, era el tutor legal tant dels fills com de la muller. La producció s’associava als hòmens, que tenien el rol d’obtindre béns de forma contínua per al sosteniment familiar en l’esfera pública, mentre que les dones s’encarregaven de les tasques de reproducció dins del reduït espai domèstic. Esta dicotomia, basada en la diferència de sexes i gèneres va funcionar en la societat valenciana més enllà de mitjan segle XX.